[Programy koncertních sezón]

VÝBÌR Z PROGRAMOVÝCH TITULÙ FESTIVALOVÝCH SMYÈCÙ

JOHANN SEBASTIAN BACH
Suita C–dur pro smyèce, dechy a cemballo
Suita h–moll pro smyèce, dechy a cemballo
Koncert pro housle a–moll, B.W.V. 1041
Koncert pro housle E–dur, B.W.V. 1042
Koncert pro dvoje housle d–moll, B.W.V. 1060
Koncert pro hoboj a housle d–moll
Suita h–moll pro sólovou flétnu a smyèce, B.W.V. 1067
Kantáta è. 202 „Weichet, nur betrübte, schatten“
Koncer D–dur pro troje housle a smyèce
Braniborský koncert è. 5 D–dur pro sólové cembalo,
flétnu a housle
Koncert g–moll pro cembalo sólo a smyèce
Koncert A–dur pro sólové cembalo a smyèce

ANTONIO VIVALDI
Koncert d–moll pro dva hoboje, smyèce a cembalo
Koncert a–moll pro dvoje housle a smyèce
Sonáta e–moll pro violoncello, smyèce a cembalo
Koncert a–moll pro flétnu a smyèce
Koncert C–dur pro kytaru a smyèce
Koncert D–dur pro kytaru a smyèce
Koncert F–dur pro housle, kytaru a smyèce
Koncert C–dur pro flétnu a smyèce
Koncert B–dur pro housle, hoboj a smyèce
Koncert B–dur pro housle a violoncello
Koncert G–dur pro 2 kytary a smyèce
Koncert D–dur pro 2 trubky a smyèce
Ètvero roèních dob pro sólové housle a smyèce
Sinfonia in G a C pro smyèce
Koncert a–moll pro violoncello a smyèce
Koncert h–moll pro violoncello a smyèce
Koncert pro 2 violoncella a smyèce
In turbato mare irato pro sólový soprán a smyèce


Petr Macek na jednom z koncertù se svým orchestrem


W. A. MOZART

Divertimento D–dur pro smyèce, K.V. 136
Divertimento F–dur pro smyèce, K.V. 138
Divertimento F–dur è. 10 pro 2 lesní rohy a smyèce
Divertimento C–dur è. 11 pro hoboj, 2 lesní rohy a smyèce
Exsultate jubilate pro soprán a smyèce, K.V. 165
Symfonie G–dur pro smyèce, K.V. 129
Písnì Radost a Chloe a Laudate Dominum pro soprán a smyèce
Ridente la calma pro soprán a smyèce
Dein bin Ich pro soprán a smyèce z opery Il re Pastore
Adagio (pro flétnu èi hoboj sólo a smyèce), K.V. 580
Serenáda „Malá noèní hudba“

J. HAYDN
Koncert G–dur pro housle a smyèce

J. MYSLIVEÈEK
Sinfonia D–dur pro 2 hoboje, lesní rohy a smyèce

G. F. HAENDEL
Koncert pro harfu, kytaru, cemballo a smyèce

F. X. BRIXI
Koncert G–dur pro varhany a smyèce

J. ZACH
Sinfonia è. 1 A–dur pro smyèce

F. X. RICHTER
Koncert e–moll pro flétnu a smyèce

G. P. H. TELEMANN
Koncert a–moll pro 2 flétny a smyèce
Ouverture D–dur pro trubky a smyèce
Koncert G–dur pro violu a smyèce

J. A. BENDA
Koncert g–moll pro sólové cemballo a smyèce

F. KREISLER
Tøi vídeòské tance pro sólové housle a smyèce

P. de SARASATE
Španìlské tance pro sólové housle a smyèce

J. S. WEISS
Koncert D–dur pro kytaru, cemballo a smyèce

W. SCHRÖDER
Eine kleine Lachmusik

B. BRITTEN
Simple symphony pro smyèce

G. GERSHWIN
Smìs melodií pro trubku a smyèce

C. DEBUSSY
Tance pro harfu a smyèce

G. TARTINI
Sonáta g–moll „Ïáblùv trilek“
pro sólové housle a smyèce

F. SCHUBERT
Sonáta A–dur „Arpegione“ pro sólové
housle a smyèce

C. SAINT SAENS
Introdukce a rondo capriccioso
pro sólové housle a smyèce

N. PAGANINI
„Rej èarodìjnic“, variace
pro sólové housle a smyèce

L. JANÁÈEK
Idyla pro smyèce

A. DVOØÁK
Serenáda pro smyèce

P. I. ÈAJKOVSKIJ
Serenáda pro smyèce

Eva Pilarová s Petrem Mackem po koncertì v MDM
Eva Pilarová s Petrem Mackem po koncertì v MDM